Activiteiten van de Stichting in de afgelopen periode

Het initiatief om een Stichting op te richten met als doelstelling de Nederlandse Beeldhouwkunst een veilige haven te bieden werd geboren op het moment, dat een particuliere kunstverzamelaar aan Willem Lenssinck een kavel grond aanbood. Daarop zou hij zijn Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum - een lang gekoesterde wens - kunnen bouwen. In de afgelopen maanden hebben vele gesprekken plaatsgevonden, zowel met de eigenaar als de desbetreffende gemeente. Onderzoek was nodig om vast te stellen of het museum past binnen de bestaande bestemmingsplannen en onder welke juridische voorwaarden de overdracht zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt gewerkt aan de totstandkoming van een businessplan, waarbij wordt uitgegaan van de nu voorliggende locatie als ook van alternatieve locatiemogelijkheden.

Op 29 augustus 2014 zijn de statuten van de Stichting getekend bij de notaris en is de Stichting formeel opgericht. Vooruitlopend op de formele activiteit heeft het bestuur van de Stichting i.o talrijke inventariserende gesprekken gevoerd. Zij waren erop gericht inzicht te krijgen in de behoeften en mogelijkheden om op termijn te komen tot de oprichting van een museum voor de Nederlandse Beeldhouwkunst.

Diverse lokale besluitvormers en overheden zijn bezocht om hun interesse te wekken en te onderzoeken, op welke wijze zij de Stichting kunnen ondersteunen bij het realiseren van haar plannen.

Er is gewerkt aan de opzet voor het beleidsplan en de ontwikkeling van de website van de Stichting. Daarnaast heeft de stichting de aanvraag ingediend om te komen tot het verkrijgen van de ANBI-status.

Met ervaringsdeskundigen hebben gesprekken plaatsgevonden om te komen tot de instelling van een adviesraad, waarin naast bestuurlijke en museale kennis tevens noodzakelijke wetenschappelijke kwaliteiten zijn vertegenwoordigd. Tegelijkertijd zal een expertise commissie worden benoemd om tot een verantwoorde en afgewogen kunstcollectie te komen.

Hierbij is een belangrijk punt niet alleen het veilig stellen van de benodigde financiële middelen, maar ook het onderzoeken op welke wijze het beste invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van de Stichting. Er hebben gesprekken plaatsgevonden over de wijze waarop de kunstwerken nu en in de toekomst beschikbaar kunnen worden gesteld voor het grote publiek, ook in de fase dat de Stichting nog niet de beschikking heeft over voldoende eigen faciliteiten en middelen.

Doelstelling van de Stichting

1. De stichting heeft als doel: het oprichten en in stand houden van een museum voor Nederlandse beeldhouwers die tot het Nederlands erfgoed behoren, en daarnaast het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Verder is de bedoeling de Nederlandse beeldhouwkunst onder de aandacht van het publiek te brengen.    

2. De stichting beoogt het algemeen nut.    

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.