Beleidsplan en strategie

Stichting doK-Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum

Strategie & visie doK

Het beleidsplan gaat ervan uit dat de Stichting doK al het mogelijke zal doen om de Nederlandse beeldhouwkunst in Nederland een plaats te geven. Stichting doK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum wil de Nederlandse beeldhouwkunst blijvend boven water brengen en voor nu en in de toekomst een veilige haven bieden.

De Nederlandse beeldhouwkunst verdient een prominente plaats in het vastleggen van de cultuur historische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Hiertoe stelt de stichting doK zich tot doel te komen tot de realisatie van het Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum. In dit museum zal een overzicht moeten worden gegeven van de ontwikkeling van de beeldhouwkunst en de belangrijkste Nederlandse beeldhouwwerken door de eeuwen heen. Hierbij zal ondermeer aandacht worden besteed aan de trendsettende kunstenaars en de stromingen resp. scholen die zij vertegenwoordigen.

Naast het exposeren van beeldhouwwerken zal het educatieve element een belangrijke plaats krijgen. Belangrijk hierbij is kennisoverdracht van de beeldhouwkunst en haar ambacht tot aan de  toepssing van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het publiek zal inzicht krijgen in de totstandkoming van een beeld of dat nu is in brons, steen of een ander materiaal.

Naast het historisch perspectief wil stichting doK het heden en de toekomst begeleiden. Dat betekent; research, ontwikkeling van kennis en ervaring, educatie en informatieverstrekking, data bases aanleggen. Studie en informatieoverdracht naar de invloed van godsdienst, cultuur, politiek, economie en technologie op de uitdrukkingsmogelijkheden en vormen van de kunstenaars zal niet ontbreken.

Door educatie van de geschiedenis van de beeldhouwkunst en haar ambacht, wordt de Nationale Nederlandse beeldhouwkunst toegankelijk voor een nieuwe generatie.

Stichting doK zal maximaal gebruik maken van de capaciteit die in Nederland aanwezig is .Samenwerking zal worden aangegaan met bestaande musea die belangrijke werken in depot hebben en onvoldoende mogelijkheid hebben deze te exposeren. De Stichting doK zal zich inspannen om tot de realisatie van een eigen museum te komen omdat daarmee ook voor te toekomst blijvende aandacht en waardering wordt gewaarborgd voor de Nederlandse Beeldhouwkunst. Vanaf het begin zal echter zal binnen de bestaande museale capaciteit worden gezocht naar samenwerking. Hierbij is het streven erop gericht om door tijdelijke tentoonstellingen en symposia aandacht te vragen en erkenning te verkrijgen voor de Nederlandse Beeldhouwkunst.

Nationaal Erfgoed. 

De Nederlandse beeldhouwkunst en haar kunstenaars verdienen volgens de Stichting een prominente plaats. De Nederlandse beeldhouwkunst vanaf 1400 is op veel openbare plaatsen te zien. De argeloze voorbijganger mist echter een overzicht en een connectie met de kunstenaars en de kunstwerken. Door de geschiedenis heen vormen de afzonderlijke werken  een kunsthistorische canon. Het Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum stelt zich tot taak deze kunstwerken te documenteren.

Dat betekent dat we met bestaande instituten, organisaties en instanties degelijke samenwerkingsverbanden moeten ontwikkelen. Het Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum wil een centrum zijn voor het behoud van de Nederlandse Beeldhouwkunst, en daarmee nationaal erfgoed bij uitstek worden.

In dat licht zal er samenwerking worden gezocht met bestaande musea die belangrijke werken in hun depots hebben, maar onvoldoende mogelijkheid hebben om deze te exposeren. Daarom zal de Stichting doK zich in uiterste zin ervoor inspannen om een eigen museum te realiseren. Dat alles zal zij doen binnen de kaders van de bestaande museale mogelijkheden. Ze zal zoeken naar vruchtbare samenwerking met individuele kunstenaars. Ze wil door middel van tijdelijke tentoonstellingen aandacht vragen voor de beeldhouwkunst van afzonderlijke kunstenaars of groepen van kunstenaars. Langs deze weg koestert zij de hoop en verwachting meer erkenning te kunnen verwerven voor de Nationale Nederlandse Beeldhouwkunst.

Modus Operandi.

Stichting doK streeft naar een nationaal overkoepelend platform voor de Nederlandse beeldhouwkunst. Hiertoe wil zij een samenwerkingsvorm  creëren waaraan alle relevante instanties deelnemen om zodoende hun bijdragen te kunnen leveren. Deze brede aanpak en samenwerking moet leiden tot synergie in het belang van de Nederlandse Beeldhouwkunst. Uit dit samenwerkingsverband komen de ideeën en behoeften vrij die richting kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de Stichting. Zij vormen daarmee een basis voor de nadere  ontwikkeling en de verdere uitwerking van het operationele plan voor de Stichting doK. Door het bundelen van kennis en middelen zijn we in staat een veilige haven te creëren voor de Nederlandse beeldhouwkunst.

Het ultieme doel van de Stichting doK is te komen tot de bouw en een gezonde exploitatie van het Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum. Daarin is plaats voor een informatief en educatief centrum. Hiertoe zal de Stichting een operationeel plan opstellen. Dit plan vormt de basis voor het onderbouwen van de financieringsbehoefte. Pas als er voldoende financiële middelen zijn zeker gesteld, kan er daadwerkelijk iets van de grond komen. Op het moment dat wij gebruik moeten maken van de financiële middelen van derden, willen wij een Raad van Toezicht instellen, die de ‘corporate governance’ bewaakt.

De hiervoor genoemde plannen  zijn afhankelijk van een zich ontwikkelend inzicht en de middelen die tot onze beschikking worden gesteld. Dat zal bepalend zijn of het plan wordt verbeterd en verder ingevuld. Ook hiervan zal nauwgezet rapportage moeten volgen en terugkoppeling moeten plaatsvinden, alvorens er wijzigingen in het plan zullen kunnen worden doorgevoerd.

Voorlopig plan van aanpak.

De formele erkenning en goedkeuring van de ANBI-status van de Stichting doK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum wordt in de eerste weken van 2015 verwacht. Hiertoe is een website ontwikkeld met alle gewenste informatie. De domeinnaam van de website is: www.beeldhouwmuseum.nl.

1. Financiering van de aanloopkosten voor  plan van aanpak, ontwerp, media en communicatie, lobby-activiteiten, projectplan, budgettering, eerste versie businessplan, inventarisatie financiering, fundraising en organisatie symposium.

2. Verwerven en benoemen van een adviescollege ter ondersteuning en als klankbord van het bestuur om te komen tot de gezonde  realisatie van de doelstellingen van de Stichting.

3. Inventariseren van de drijvende en bepalende krachten (musea, kunstenaars, onderwijs, wetenschap, financiers) in de beeldhouwkunstwereld ten einde te komen tot oprichting van een landelijk platform als basis voor realisatie van de doelstellingen van de Stichting doK .

4. Opzetten van een symposium ter ondersteuning van het nut en doelstelling van de Stichting doK. Bewustwording van het nationaal erfgoed in de beeldhouwkunst ter bevordering van het Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum in wording.

5. Businessplan van het Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum. Kosten van de bouw, inrichting, bedrijfsvoering, ICT, marketing media en communicatie. In het businessplan staan de cijfers betreffende investeringen en toekomstige operationele kosten/baten. De financiering hiervan is één van de belangrijkste doelstellingen die ingevuld moet worden. Het plan bevat ook de globale organisatiestructuur, waarbij beschreven zal worden, hoe de inzet van vrijwilligers zal worden georganiseerd.  Het plan zal een horizon van minimaal 10 jaar moeten hebben.

6. Overleg met particulieren, Gemeenten en Provincies om te komen tot de feitelijke realisatie van het Nationaal Nederlands  Beeldhouwmuseum.

7. Fundraising voor de bouw en de instandhouding van het Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum en al haar facetten.